отпечаток

Според § 5 TMG

Staffus GmbH
Трепелнер Страсе 9
15898 Нојзел

Комерцијален регистар: HRB 17933 FF
Регистриран суд: Окружен суд Франкфурт (Одер)

Претставени од:
Мондер Касем

Контакт

Телефон: +49 (0) 152 538 676 77
Е-пошта: [email protected]

Даночна лична карта

Матичен број за данок на промет според законот за данок на промет од 27 фунти:
DE331317002

Решавање на спорови во ЕУ

Европската комисија обезбедува платформа за онлајн решавање на спорови (ОС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Нашата адреса за е-пошта можете да ја најдете во правното известување погоре.

Разрешување на потрошувачки спор / универзален арбитражен одбор

Ние ниту сме подготвени ниту сме должни да учествуваме во постапките за решавање спорови пред одбор за арбитража на потрошувачи.

Одговорност за содржина

Како давател на услуги, ние сме во согласност со Дел 7 (1) TMG е одговорен за сопствената содржина на овие страници во согласност со општите закони. Според 8 до 10 TMG, како давател на услуги, ние не сме обврзани да ги следиме пренесените или зачуваните информации од трети страни или да испитуваме околности што укажуваат на незаконска активност.

Обврските за отстранување или блокирање на употребата на информации според општите закони остануваат неповредени. Сепак, одговорноста во врска со ова е можна само од моментот во кој стануваме свесни за одредена правна повреда. Веднаш штом ќе станеме свесни за вакви законски прекршувања, ние веднаш ќе ја отстраниме оваа содржина.

Одговорност за врски

Нашата понуда содржи врски до надворешни веб-страници на трети страни, врз чија содржина немаме никакво влијание. Затоа, не можеме да прифатиме никаква одговорност за оваа содржина на трети лица. Соодветниот провајдер или оператор на страниците е секогаш одговорен за содржината на поврзаните страници. Поврзаните страници беа проверени за можни законски прекршувања во времето кога тие беа поврзани. Во моментот на создавањето на врската не е пронајдена никаква незаконска содржина.

Трајното следење на содржината на поврзаните страници не е разумно без конкретни докази за повреда на законот. Веднаш штом ќе станеме свесни за правни повреди, ние веднаш ќе ги отстраниме таквите врски.

авторско право

Содржината и делата на овие страници создадени од операторот на веб-страницата се предмет на германскиот закон за авторски права. Удвојувањето, обработката, дистрибуцијата и каков било вид на експлоатација надвор од границите на законот за авторско право бара писмена согласност од соодветниот автор или творец. Преземањата и копиите на оваа веб-страница се дозволени само за приватна, некомерцијална употреба.

Со оглед на тоа што содржината на оваа страница не е креирана од операторот, се почитуваат авторските права на трети лица. Особено содржините на трети страни се означени како такви. Доколку сепак станете свесни за повреда на авторските права, ќе ве замолиме соодветно да не известите. Веднаш штом ќе станеме свесни за законски прекршувања, таквата содржина ќе ја отстраниме веднаш.

Извор: еРехт24